Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

Powiatowy Urząd Pracy
w Szczytnie

ul. W. Pola 4, 12-100 Szczytno

tel. 89 62 43 287
e-mail:

zobacz dojazd
Starostwo Powiatowe w Szczytnie
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Dla pracodawców » Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców » Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

XvCCp1jhliO5-9defnXKcqwOrzFRdNQ2asvlytkiF2Xxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

qX6xZ9tdJVwTieXXwF7Win2uFPdRDVIFWogNGiDWsqjxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

R_lakz-GaY0lBkBuT4DiiCFyxdbzU652p09l9oeeaOnxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

Kol3zbhDsAqNvfEvWjNGXfmXtFWo-KenH4JvDDv69Nbxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

MDd8rz2np1b5MATz_tN4Icloud6VTDKUNL_i9pUZSzbxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

a9XFbwgiWpNqlL2O-MEiqeHEpv3mEaxmBpG2oO4HtKnxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

0lIU7CIUuxx3x-p6i1_Rrwi0Qoh8bJ9AeXu6kI77nnbxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

SMOkSlTpo17hJLJPUw9_IX8W4rl_qXbhRrhylE7k0QTxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

iCBqvU5TyaLTVmw704Zue23CGIRxVlAXn_u_x-kgajLxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - oznacza to zorganizowanie stanowiska pracy dla skierowanej osoby poprzez zakup sprzętu, maszyn oraz urządzeń niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku.

              Refundacji podlegają wydatki określone w umowie zawartej z urzędem pracy, poniesione po podpisaniu tej umowy.
              Maksymalna wysokość refundacji na jedno stanowisko pracy wynosi 600% przeciętnego wynagrodzenia.

 

Z uwagi na niewystarczający limit środków pieniężnych na aktywizację zawodową osób bezrobotnych w 2019 r. przyjmuje się maksymalną wysokość refundacji nie większą niż 22 000,00 zł brutto.

 

 Kto może ubiegać się o uzyskanie refundacji?

                   Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy może zostać przyznana:

 • podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą lub niepublicznemu przedszkolu i niepublicznej szkole, prowadzącemu działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 • osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, zamieszkującej lub mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącej posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych lub przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, zatrudniającej w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy, zwanym dalej „producentem rolnym”;
 • żłobkom lub klubom dziecięcym tworzonym i prowadzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, zwanym dalej „żłobkiem lub klubem dziecięcym”, koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy związanego bezpośrednio ze sprawowaniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi lub prowadzeniem dla nich zajęć;
 • podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług rehabilitacyjnych, zwanym dalej „podmiotem świadczącym usługi rehabilitacyjne”, koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy związanego bezpośrednio ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych.

Przyjmowanie wniosków

 1. Kompletne wnioski wraz z załącznikami należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczytnie przy ul. W. Pola 4 w biurze podawczym (pok. 21) w godzinach od  7 30 do 15 30 lub w pok. 14 (parter) w godzinach od 8 00 do 14 00, bądź przesyłać pocztą.
 2. Wnioski należy składać wyłącznie w formie pisemnej, na obowiązującym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczytnie druku. Zalecany wydruk dwustronny wniosku.
 3. Wnioski nadesłane w inny sposób (np. faksem, pocztą elektroniczną) nie będą rozpatrywane, chyba, że wniosek zostanie przesłany w formie elektronicznej i będzie opatrzony kwalifikowanym (bezpiecznym) podpisem elektronicznym.
 4. We wniosku dopuszczalne jest zwiększenie wierszy w tabelach, nie można jednak zmieniać kolejności, treści oraz jego formy.

Tryb udzielania refundacji

 1. Podmiot zainteresowany refundacją składa wniosek do urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce swojej siedziby albo ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowaną osobę;
 2. Urząd w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku powiadamia wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku;
 3. Urząd zawiera z podmiotem ubiegającym się o refundację umowę zawierającą zobowiązania podmiotu w szczególności do:
  • zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy skierowanego bezrobotnego przez okres co najmniej 24 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy, skierowanego opiekuna co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy,a w przypadku zatrudnienia przez żłobek, klub dziecięcy lub podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy absolwenta – co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy; (Kwota refundacji jest proporcjonalna do wymiaru czasu pracy skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy absolwenta);
  • utrzymania przez okres co najmniej 24 miesięcy stanowisk pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją;
  • złożenia rozliczenia zawierającego zestawienie kwot wydatkowanych od dnia zawarcia umowy o refundację na poszczególne wydatki ujęte w specyfikacji. Zestawienie, o którym mowa nie może zawierać wydatków, na których finansowanie wnioskodawca otrzymał wcześniej środki publiczne;
  • zwrotu w ciągu 30 dni od dnia doręczenia wezwania Powiatowego Urzędu Pracy całości refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia uzyskania środków, jeżeli pracodawca naruszył warunki umowy;
  • zwrotu w ciągu 30 dni od dnia doręczenia wezwania Powiatowego Urzędu Pracy  otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi w wysokości proporcjonalnej do okresu jaki pozostał do 24 miesięcy zatrudnienia skierowanego bezrobotnego, opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy absolwenta, jeżeli pracodawca zatrudniał skierowanego lub skierowanych bezrobotnych w pełnym wymiarze czasu pracy lub zatrudniał skierowanego lub skierowanych poszukujących pracy opiekunów lub absolwentów co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy łącznie przez okres krótszy niż 24 miesiące;
  • zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanej refundacji.     
          

Wniosek może być uwzględniony, jeżeli jest kompletny i prawidłowo sporządzony.


               Decyzję o zawarciu umowy o refundację Powiatowy Urząd Pracy dokonuje, biorąc pod uwagę:

 • posiadane środki na finansowanie usług i instrumentów rynku pracy,
 • spełnienie przez wnioskodawcę warunków uprawniających do otrzymania przedmiotowej refundacji,
 • treść złożonego wniosku,
 • zaproponowane przez przedsiębiorcę warunki zatrudnienia.

Jakie warunki muszą być spełnione przez podmiot ubiegający się o refundację?

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkole i niepubliczna szkoła muai spełnić następujące warunki:

 1. Nie zalega z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom, opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundusz Emerytur pomostowych i innych danin publicznych oraz nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych;
 2. Prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o refundację, z tym że do okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej (Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły), a w przypadku przedszkola i szkoły – prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
 3. Nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
 4. Nie zmniejszyl czasu pracy pracownika i nie rozwiązał stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez podmiot, bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczacych pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
 5. Nie otrzymał innej pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą

Producent rolny:

 1. Nie zalega z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom, opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundusz Emerytur pomostowych i innych danin publicznych oraz nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych;
 2. Nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
 3. Nie zmniejszyl czasu pracy pracownika i nie rozwiązał stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez podmiot, bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczacych pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
 4. Posiada gospodarstwo rolne przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
 5. Zatrudniał w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy oraz dostarczy dokumenty potwierdzające ten fakt, w tym dokumenty portwierdzające jego ubezpieczenie;
 6. Nie otrzymał innej pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

Żłobek lub klub dziecięcy oraz podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne:

 1. Nie zalega z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom, opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundusz Emerytur pomostowych i innych danin publicznych oraz nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych;
 2. Nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
 3. Nie zmniejszyl czasu pracy pracownika i nie rozwiązał stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez podmiot, bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczacych pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
 4. Nie otrzymał innej pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

Kto może zostać skierowany do pracy w ramach doposażenia stanowiska pracy?

Do podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, producenta rolnego, niepublicznego przedszkola i niepublicznej szkoły:

 • bezrobotny lub
 • poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekun osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, zwany dalej „opiekunem”;

Do żłobka lub klubu dziecięcego oraz do podmiotu świadczącego usługi rehabilitacyjne:

 • bezrobotny lub
 • opiekun lub
 • skierowany poszukujący pracy absolwent.

Dodatkowe warunki dotyczące kierowanej osoby w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy:

 • osoba nie była zatrudniona w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed dniem wydania skierowania przez okres dłuższy niż 3 miesiące w ramach doposażenia stanowisk pracy lub prac interwencyjnych, a także w ramach robót publicznych,
 • nie była zatrudniona i nie wykonywała innej pracy zarobkowej w okresie ostatnich 2 lat u tego pracodawcy, który wnioskuje o utworzenie stanowiska pracy,
 • nie jest małżonkiem oraz nie pozostaje w stosunku pokrewieństwa  lub powinowactwa, a także nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z pracodawcą, albo zamieszkuje pod wspólnym adresem z pracodawcą.

W ramach doposażenia stanowiska pracy Urząd Pracy w Szczytnie w pierwszej kolejności kieruje osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1482) do których zalicza się:

 • bezrobotnych do 30 roku życia,
 • bezrobotnych długotrwale ,
 • bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
 • bezrobotnych korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej,
 • bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 rodku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
 • bezrobotnych niepełnosprawni.

Proponowane formy zabezpieczenia zwrotu uzyskanych środków w ramach refundacji wyposażenia stanowiska pracy.

                 Formami zabezpieczenia zwrotu uzyskanych środków mogą być:

 • poręczenie (dwóch poręczycieli z miesięcznymi dochodami minimum 50% przeciętnego wyagrodzenia i umową o pracę na minimum 3 lata),
 • weksel z poręczeniem wekslowym (jeden poręczyciel, wymagania j.w.),
 • gwarancja bankowa (kwota gwarancji - minimum 140% przyznanej refundacji),
 • zastaw na prawach lub rzeczach,
 • blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym (minimum 140% kwoty przyznanej refundacji),
 • akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

Kiedy następuje wypłata refundacji?

1)  Wypłata refundacji nastąpi:po przedłożeniu rozliczenia poniesionych kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, według pobranego z Urzędu Pracy wzoru wraz z kompletem dokumentów obejmujących udokumentowanie poniesionych kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, zgodnie z listą zakupów zawartą w umowie, w postaci opłaconych faktur (oryginalnych wraz z ich kserokopią), wystawionych i opłaconych w okresie od dnia podpisania umowy do dnia poprzedzającego zatrudnienie skierowanej osoby;

2) po stwierdzeniu przez Urząd Pracy utworzenia stanowiska pracy i jego wyposażenia lub doposażenia, co oznacza, że zakupione urządzenia wymienione w umowie zostały zakupione i opłacone oraz znajdują się w miejscu pracy wskazanym w umowie;

3) po zatrudnieniu (nie wcześniej niż po wywiązaniu się z pkt 1 i 2) i przedłożeniu umowy o pracę zawartej ze skierowaną przez Urząd Pracy osobą.


        Refundacja dokonywana podmiotowi oraz dofinansowanie stanowią pomoc de minimis w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) i są udzielane zgodnie z przepisami tego rozporządzenia, z wyłączeniem środków przyznawanych w zakresie krajowego transportu osób taksówkami.

     Refundacja dokonywana producentowi rolnemu stanowi pomoc de minimis w sektorze rolnym w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9) i jest udzielana zgodnie z przepisami tego rozporządzenia.

     Refundacja dokonywana przedszkolu lub szkole stanowi pomoc de minimis w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) i jest udzielana zgodnie z przepisami tego rozporządzenia; w przypadku gdy refundacja jest dokonywana jako wsparcie finansowe z Funduszu Pracy w celu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – nie stanowi pomocy de minimis

    Refundacji nie udziela się, jeżeli łącznie z inną pomocą ze środków publicznych, niezależnie od jej formy i źródła pochodzenia, w tym ze środków z budżetu Unii Europejskiej, udzieloną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, spowoduje przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy określonej dla danego przeznaczenia pomocy.

        Rozliczenie poniesionych i udokumentowanych przez podmiot kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dokonywane są w kwocie brutto.

       W przypadku nie wywiązania się z obowiązków wynikających z zawartej umowy dochodzenie roszczeń z tytułu zawartej umowy następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.


 

Podstawa prawna:

1)     Art. 46 ust. 1 pkt 1-1c i ust. 1a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. ,poz. 1482);

2)     Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz 138)

3)    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

4)    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9).


W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
 Monika Popkowska pośrednik pracy

89 621 77 43 lub

89 624 32 87 wew. 43

 

Informujemy, że wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym.

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Doposażenie stanowisk pracy [ 10 ]
ikona DOC WNIOSEK o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 13-05-20 08:41 408.5KB pobierz
ikona DOC Załącznik do wniosku - oferta pracy.doc 29-01-20 13:34 175KB pobierz
ikona XLSX Załącznik do wniosku - formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis 16-04-15 11:03 76.46KB pobierz
ikona RTF Wniosek o zwrot poniesionych kosztów (składany wraz z fakturami)-wersja bez logo 12-05-20 10:53 142.95KB pobierz
ikona RTF Wniosek o zwrot poniesionych kosztów (składany wraz z fakturami) - wersja z logo POWER 12-05-20 10:53 1.04MB pobierz
ikona RTF Wniosek o zwrot poniesionych kosztów (składany wraz z fakturami) -wersja z logo RPO 30+ 12-05-20 10:54 16.11MB pobierz
ikona DOC Oświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu za kwartał (składane przez 24 miesiące zatrudniania co kwartał)-wersja Fundusz Pracy 07-02-19 14:08 38.5KB pobierz
ikona DOC Oświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu za kwartał (składane przez 24 miesiące zatrudniania co kwartał) -wersja RPO 30+ 07-02-19 14:08 109KB pobierz
ikona DOC Oświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu za kwartał (składane przez 24 miesiące zatrudniania co kwartał) -wersja POWER dla umów podpisanych do 31-12-2018.doc 07-02-19 14:09 115.5KB pobierz
ikona DOC Oświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu za kwartał (składane przez 24 miesiące zatrudniania co kwartał) -wersja POWER dla umów podpisanych po 01-01-2019 .doc 07-02-19 14:09 115.5KB pobierz
Utworzono: 2012-08-02 08:56 | Redagował: Monika Popkowska 2019-08-21 15:08
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 5749
 • -xFxVNvfqonkX8kmWi4jXXf_y2OGJiU-z51xblB_thFkyTZSe_fxKkwDQRIR_aT5OpY4rvG0HDJ38M_1rYpvdrOUwSLthIV-ATd0iCFumWsgriufY-TSFcgkl56cILic

 • 2TndEHhFUd4-3Owb6k3bwyOvUa8ghHcW3zd9pcDONjVkyTZSe_fxKkwDQRIR_aT5OpY4rvG0HDJ38M_1rYpvdrOUwSLthIV-ATd0iCFumWsgriufY-TSFcgkl56cILic

 • NBhygJm3eUeRaFwkwPLuXSE7kxbrFfkmFdRTYfj3liFkyTZSe_fxKkwDQRIR_aT5OpY4rvG0HDJ38M_1rYpvdrOUwSLthIV-ATd0iCFumWsgriufY-TSFcgkl56cILic

 • khC6dkj4bIcggCelhEpZkXL3r_Dql3GGvUh0uL8PyDRkyTZSe_fxKkwDQRIR_aT5OpY4rvG0HDJ38M_1rYpvdrOUwSLthIV-ATd0iCFumWsgriufY-TSFcgkl56cILic

 • oVf7gjT-8QjnxUqzL8k32gGAzusLIIqSPh5b25Wj0khkyTZSe_fxKkwDQRIR_aT5OpY4rvG0HDJ38M_1rYpvdrOUwSLthIV-ATd0iCFumWsgriufY-TSFcgkl56cILic

 • V6irDm1RVFiR-446vWOGJF7sLjDYFuHOmuQOoZ2OhFNkyTZSe_fxKkwDQRIR_aT5OpY4rvG0HDJ38M_1rYpvdrOUwSLthIV-ATd0iCFumWsgriufY-TSFcgkl56cILic

 • 48PA8RKjcv6ucc2VVKEMFzAQolvjzcCvCxJBn_wcNSdkyTZSe_fxKkwDQRIR_aT5OpY4rvG0HDJ38M_1rYpvdrOUwSLthIV-ATd0iCFumWsgriufY-TSFcgkl56cILic

 • mt_8GqPabWyKo9POcYGb0RsVUKUPNi4B8GJiRRkiWftkyTZSe_fxKkwDQRIR_aT5OpY4rvG0HDJ38M_1rYpvdrOUwSLthIV-ATd0iCFumWsgriufY-TSFcgkl56cILic

 • cllu7SGajIXm7-1BfhU0Ah-xYegYyaIWuHna3KO6nitkyTZSe_fxKkwDQRIR_aT5OpY4rvG0HDJ38M_1rYpvdrOUwSLthIV-ATd0iCFumWsgriufY-TSFcgkl56cILic

 • GkUnMa-ogxTHZGdqJeueQbFRJ2ntnWYKalwM8OVmBeLxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

 • nb1mWD69R1LsmW8bVFw_omVCmUiM8sfZESsbrlexthzxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

 • SMogPBGTCe9_UmRw_GkLfuBZfNmaSJqP_RNmirZ6PFXxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

 • ySD3jnks7lRmhdvSirgXSrj6KB9POpLxvPQfLCIVfIrxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

 • XGctfmetxNAOgqQ0zQId1_MQ6utpgS5MT9PJdu1Narnxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

 • HzFdKzJIF1L1KJci1gyudwdIWNdXQ9pu6aLBPRZ0LWLxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

 • MNtdSbY9cfy-qp_l6GFoHuoWf_vIaLaPmvnJ65kXW2Lxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

 • GmPQjZMgoz8RlLiPKf6WjgiNCenndbA2vcvVi9JkGSrxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

 • UCmca6df_itT025m5oho-huDiVyxWXwRd3vtXB8P8ZHxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

 • xI3hmQoDowoOK-OJvaN50isqR4T4I2HzdVHxYI-d4R_xh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

 • dNAYlU9gQ_QmHsJnSy1fgxm_4WqDTBItYGFV6xL9EOHxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

Projektowanie stron: IntraCOM.pl