Absolwent CIS - to absolwent centrum integracji społecznej, o którym mowa w art. 2 pkt 1a ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 i Nr 205, poz. 1211);

Absolwent KIS - to absolwent klubu integracji społecznej, o którym mowa w art. 2 pkt 1b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

Bezrobotny - oznacza to osobę , o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Starosta może przyznać bezrobotnemu, absolwentowi CIS lub absolwentowi KIS z Funduszu Pracy dofinansowanie, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS zamierzający podjąć działalność gospodarczą mogą złożyć do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej wniosek o dofinansowanie.

Warunki i tryb rozpatrywania wniosku o dofinansowanie:

Wniosek o dofinansowanie może być przez starostę uwzględniony w przypadku gdy bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS:

Dodatkowo wniosek o dofinansowanie złożony przez bezrobotnego może być przez starostę uwzględniony w przypadku, gdy bezrobotny:

w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie:

O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku o dofinansowanie Starosta powiadamia bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Dofinansowanie stanowi pomoc de minimis, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str.1), i są udzielane zgodnie z przepisami tego rozporządzenia, z wyłączeniem środków przyznawanych w zakresie krajowego transportu osób taksówkami.

 

Umowa o dofinansowanie:

Podstawą przyznania dofinansowania jest umowa zawarta na piśmie pomiędzy starostą i bezrobotnym, absolwentem CIS lub absolwentem KIS.

Na podstawie umowy o dofinansowanie bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS zobowiązani są w szczególności do:

Termin, o którym mowa w pkt 3, starosta może przedłużyć w przypadku, gdy za jego przedłużeniem przemawiają względy społeczne, w szczególności przypadki losowe i sytuacje niezależne od bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS. Środki otrzymane, a niewydatkowane przez bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS podlegają zwrotowi w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Formami zabezpieczenia zwrotu przez bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS otrzymanego dofinansowania może być:

Szczegółowe warunki dotyczące jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej uregulowane są w Regulaminie przyznawania bezrobotnym absolwentom centrum integracji społecznej, absolwentom klubu integracji społecznej środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Informację sporządzono na podstawie:

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Nr pokoju Adres e-mail
Marta Urbańska Specjalista ds. programów  89 621 77 45 10  
PUP Szczytno - Formy aktywnehttp://pup.szczytno.pl/main/formy_aktywne_rss.htmlplCopyright PUP Szczytno<![CDATA[Staże]]>http://pup.szczytno.pl/formy_aktywizacji/staze/129/rss.htmlhttp://pup.szczytno.pl/formy_aktywizacji/staze/129/rss.htmlMon, 15 Feb 2021 08:51:19 +0100<![CDATA[Bon szkoleniowy]]>http://pup.szczytno.pl/formy_aktywizacji/bon_szkoleniowy/128/rss.htmlhttp://pup.szczytno.pl/formy_aktywizacji/bon_szkoleniowy/128/rss.htmlFri, 22 Jan 2021 14:59:41 +0100<![CDATA[Porady indywidualne]]>http://pup.szczytno.pl/formy_aktywizacji/porady_indywidualne/126/rss.htmlhttp://pup.szczytno.pl/formy_aktywizacji/porady_indywidualne/126/rss.htmlThu, 21 Jan 2021 09:45:35 +0100<![CDATA[Bon na zasiedlenie]]>http://pup.szczytno.pl/formy_aktywizacji/Bon_na_zasiedlenie/66/rss.htmlhttp://pup.szczytno.pl/formy_aktywizacji/Bon_na_zasiedlenie/66/rss.htmlMon, 22 Sep 2014 14:42:03 +0200<![CDATA[Szkolenia]]>http://pup.szczytno.pl/formy_aktywizacji/szkolenia/35/rss.htmlhttp://pup.szczytno.pl/formy_aktywizacji/szkolenia/35/rss.htmlFri, 31 Jan 2014 19:40:42 +0100<![CDATA[Środki na podjęcie działalności gospodarczej]]>http://pup.szczytno.pl/formy_aktywizacji/srodki_na_podjecie_dzialalnosci_gospodarczej/33/rss.htmlhttp://pup.szczytno.pl/formy_aktywizacji/srodki_na_podjecie_dzialalnosci_gospodarczej/33/rss.htmlWed, 22 Jan 2014 14:39:19 +0100<![CDATA[Wyposażenie/ Doposażenie stanowiska pracy]]>http://pup.szczytno.pl/formy_aktywizacji/wyposazenie/32/rss.htmlhttp://pup.szczytno.pl/formy_aktywizacji/wyposazenie/32/rss.htmlWed, 22 Jan 2014 14:21:09 +0100<![CDATA[Prace interwencyjne]]>http://pup.szczytno.pl/formy_aktywizacji/prace_interwencyjne/30/rss.htmlhttp://pup.szczytno.pl/formy_aktywizacji/prace_interwencyjne/30/rss.htmlTue, 21 Jan 2014 13:52:46 +0100
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej [ 7 ]
ikona DOCX Oświadczenie po 12 m-c o Vat.docx 09-01-20 12:00 14.92KB pobierz
ikona DOC Wniosek o dotację na podjęcie działalności gospodarczej 09-03-21 08:51 469.5KB pobierz
ikona DOC Sprawozdanie z prowadzonej działalności gospodarczej - załącznik do umowy 27-09-18 14:00 67.5KB pobierz
ikona DOC Załącznik nr 1 do umowy o dotację - rozliczenie wydatków 28-02-18 10:41 76KB pobierz
ikona DOC Biznes plan do wniosku o założenie spółdzielni socjalnej. 05-02-15 11:40 187KB pobierz
ikona DOC Wniosek o dofinansowanie - spółdzielnie socjalne 00-00-00 324.5KB pobierz
ikona XLSX Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. 24-03-15 11:29 76.59KB pobierz