Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

Powiatowy Urząd Pracy
w Szczytnie

ul. W. Pola 4, 12-100 Szczytno

tel. 89 62 43 287
e-mail:

zobacz dojazd
Starostwo Powiatowe w Szczytnie
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Dla bezrobotnych » Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - FAQ

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmus2m4VrifETe_ZzKgPxtNtrUb8X4DxPsq6oEpG1GgfiRg

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmI2m4VrifETe_ZzKgPxtNtrUb8X4DxPsq6oEpG1GgfiRg

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_ps2m4VrifETe_ZzKgPxtNtrUb8X4DxPsq6oEpG1GgfiRg

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aY2m4VrifETe_ZzKgPxtNtrUb8X4DxPsq6oEpG1GgfiRg

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYc2m4VrifETe_ZzKgPxtNtrUb8X4DxPsq6oEpG1GgfiRg

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694s2m4VrifETe_ZzKgPxtNtrUb8X4DxPsq6oEpG1GgfiRg

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFI2m4VrifETe_ZzKgPxtNtrUb8X4DxPsq6oEpG1GgfiRg

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOs2m4VrifETe_ZzKgPxtNtrUb8X4DxPsq6oEpG1GgfiRg

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnI2m4VrifETe_ZzKgPxtNtrUb8X4DxPsq6oEpG1GgfiRg

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - FAQ

Jakie dokumenty niezbędne są przy rejestracji? 
 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (wraz z zaświadczeniem z urzędu meldunkowego o miejscu zamieszkania i podanym numerem PESEL)
 • dyplom, świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo szkolne albo zaświadczenie o ukończeniu kursu lub szkolenia
 • wszystkie świadectwa pracy (świadectwa pracy winny być wypełnione zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy, posiadać pieczątkę zakładu pracy oraz pieczątkę imienną osoby wystawiającej świadectwo pracy
 • osoby, które były zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy winny przedłożyć zaświadczenie o wynagrodzeniu brutto (za każdy przepracowany miesiąc) oraz w przypadku pobierania zasiłków chorobowych zaświadczenie określające podstawę wymiaru tych zasiłków
 • zaświadczenie z ZUS-u o okresach pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego, przypadających po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej albo zaprzestania prowadzenia pozarolniczej działalności, ze wskazaniem podstawy wymiaru tych zasiłków i świadczenia
 • dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac (jeżeli taki dokument osoba posiada)
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (osoby mające ustalony stopień niepełnosprawności)
 • zaświadczenie o powierzchni nieruchomości rolnej (osoby będące właścicielami lub posiadaczami samoistnymi lub zależnymi nieruchomości rolnej)
 • decyzja z KRUS-u o nie podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników (w przypadku współmałżonków lub domowników w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 ha przeliczeniowe)
 • wszystkie decyzje o zlikwidowaniu działalności gospodarczej oraz zaświadczenie z ZUS-u o okresie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. W przypadku prowadzenia działalności pozarolniczej przed 1 stycznia 1997r. zaświadczenie z ZUS-u o okresie opłacania w/w składek ze wskazaniem podstawy wymiaru tych składek, dodatkowo REGON i EKD. W przypadku zawieszenia działalności gospodarczej zaświadczenie o okresie zawieszenia działalności gospodarczej.
 • książeczka wojskowa (dotyczy mężczyzn)
 • zaświadczenie z ZUS-u o okresie pobierania renty i orzeczenie o zdolności do pracy (osoby rejestrujące się po utracie prawa do renty)
 • zaświadczenie o podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w poszczególnych miesiącach (w przypadku świadczenia usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług lub współpracy przy wykonywaniu tych umów)
 • zaświadczenie o miesięcznym dochodzie z umowy o pracę nakładczą
 • osoby, które pobierały świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej: zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, winny okazać zaświadczenie o okresie otrzymywania określonego świadczenia
 • dodatkowo osoba rejestrująca się w charakterze bezrobotnego składa oświadczenie dla celów ustalenia jej obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego i członków rodziny, w przypadku zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny winna posiadać ich numery PESEL
 • Numer Identyfikacji Podatkowej, nadany przez Urząd Skarbowy.

Uwaga!
Rejestracji nie dokonuje się w przypadku nie przedłożenia w/w dokumentów lub odmowy złożenia podpisu na karcie rejestracyjnej przez osobę rejestrującą się (§3.4. Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy - Dz. U. z 2004r. Nr 262, poz.2607 z późn. zm.).

Kto może uzyskać status bezrobotnego? 

Status bezrobotnego może uzyskać osoba, która:

1. Nie jest zatrudniona tzn. nie wykonuje pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą:

2. Nie wykonuje innej pracy zarobkowej tzn. nie wykonuje pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych).

3. Jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia:

 • w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującego w danym zawodzie lub służbie,
 • w połowie wymiaru czasu pracy - w przypadku osoby niepełnosprawnej, której stan zdrowia pozwala na podjęcie zatrudnienia.

4. Nie uczy się w szkole w systemie stacjonarnym.

5. Ukończyła 18 lat.

6. Nie osiagnęła wieku emerytalnego

7. Nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego zatrudnienia albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, nie pobiera nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, nie pobiera zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego.

8. Nie jest właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe.

9. Nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej chyba, że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych, ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie przepisów o podatku rolnym lub nie podlega ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie.

10. Nie złożyła wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po zlożeniu wniosku o wpis:

 1. zgłosiła do ewidencji działalności gospodarczej wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął, albo
 2. nie upłynął jeszcze okres do, określonego we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, dnia podjęcia działalności gospodarczej.

11. Nie podlega na podstawie odrębnych przepisów obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników.

12. Nie jest tymczasowo aresztowana i nie odbywa kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.

13. Nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

14. Nie pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego.

15. Nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływy ustawowego okresu jego pobierania.

16. Nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego.

17. Zarejestrowała się we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) - powiatowym urzędzie pracy - lub, gdy nie jest zameldowana to w powiatowym urzędzie pracy, na którego obszarze działania przebywa.

18. Nie stanowi przeszkody do nabycia oraz posiadania statusu bezrobotnego:

    - wykonywanie przez wolontariuszy świadczeń odpowiadających świadczeniu pracy na zasadach określonych w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli wolontariusz przedstawi właściwemu powiatowemu urzędowi pracy porozumienie z korzystającym,

      - odbywanie praktyki absolwenckiej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz.U. z 2009 Nr 127, poz. 1052), jeżeli praktykant przedstawi właściwemu powiatowemu urzędowi pracy umowę o praktykę absolwencką.

Jak zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy? 
 • Bezrobotny zgłasza się, w celu dokonania rejestracji, do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na zameldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego , a jeżeli nie jest zameldowany – do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa.
 • Poszukujący pracy zgłasza się, w celu dokonania rejestracji, do powiatowego urzędu pracy. Poszukujący pracy może być zarejestrowany w więcej niż jednym powiatowym urzędzie pracy.

Rejestracja bezrobotnego oraz poszukującego pracy następuje w dniu przedłożenia kompletu dokumentów, po poświadczeniu przez bezrobotnego lub poszukującego pracy własnoręcznym podpisem prawdziwości danych i oświadczeń zamieszczonych w karcie rejestracyjnej.

Rejestracja osoby, o której mowa w przepisach Rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71/EWG z dnia 14 czerwca 1971r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 149 z 05.07.1971r., z późn. zm.), następuje w dniu przedłożenia odpowiednich dokumentów stwierdzających tożsamość, po poświadczeniu przez te osoby własnoręcznym podpisem prawdziwości danych i oświadczeń zamieszczonych w karcie rejestracyjnej.

Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 6874
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXuu5XttJW8do12DIM2vXlxGBAL_bZ0_YrzqZfCm47HTJ3A

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RC5XttJW8do12DIM2vXlxGBAL_bZ0_YrzqZfCm47HTJ3A

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_S5XttJW8do12DIM2vXlxGBAL_bZ0_YrzqZfCm47HTJ3A

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1m5XttJW8do12DIM2vXlxGBAL_bZ0_YrzqZfCm47HTJ3A

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSBye5XttJW8do12DIM2vXlxGBAL_bZ0_YrzqZfCm47HTJ3A

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsO5XttJW8do12DIM2vXlxGBAL_bZ0_YrzqZfCm47HTJ3A

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDO5XttJW8do12DIM2vXlxGBAL_bZ0_YrzqZfCm47HTJ3A

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDS5XttJW8do12DIM2vXlxGBAL_bZ0_YrzqZfCm47HTJ3A

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtO5XttJW8do12DIM2vXlxGBAL_bZ0_YrzqZfCm47HTJ3A

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzs2m4VrifETe_ZzKgPxtNtrUb8X4DxPsq6oEpG1GgfiRg

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0A2m4VrifETe_ZzKgPxtNtrUb8X4DxPsq6oEpG1GgfiRg

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZI2m4VrifETe_ZzKgPxtNtrUb8X4DxPsq6oEpG1GgfiRg

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0Csag2m4VrifETe_ZzKgPxtNtrUb8X4DxPsq6oEpG1GgfiRg

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgo2m4VrifETe_ZzKgPxtNtrUb8X4DxPsq6oEpG1GgfiRg

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxE2m4VrifETe_ZzKgPxtNtrUb8X4DxPsq6oEpG1GgfiRg

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMY2m4VrifETe_ZzKgPxtNtrUb8X4DxPsq6oEpG1GgfiRg

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8Ac2m4VrifETe_ZzKgPxtNtrUb8X4DxPsq6oEpG1GgfiRg

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStc2m4VrifETe_ZzKgPxtNtrUb8X4DxPsq6oEpG1GgfiRg

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gM2m4VrifETe_ZzKgPxtNtrUb8X4DxPsq6oEpG1GgfiRg

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII02m4VrifETe_ZzKgPxtNtrUb8X4DxPsq6oEpG1GgfiRg

Projektowanie stron: IntraCOM.pl