Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

Powiatowy Urząd Pracy
w Szczytnie

ul. W. Pola 4, 12-100 Szczytno

tel. 89 62 43 287
e-mail:

zobacz dojazd
Starostwo Powiatowe w Szczytnie
wyszukiwanie ofert pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmuvzF67rQ50RL0aE5sjK24aRbT5070HOmycBTA0aNbmUoQ

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmLzF67rQ50RL0aE5sjK24aRbT5070HOmycBTA0aNbmUoQ

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_pvzF67rQ50RL0aE5sjK24aRbT5070HOmycBTA0aNbmUoQ

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3abzF67rQ50RL0aE5sjK24aRbT5070HOmycBTA0aNbmUoQ

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYfzF67rQ50RL0aE5sjK24aRbT5070HOmycBTA0aNbmUoQ

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694vzF67rQ50RL0aE5sjK24aRbT5070HOmycBTA0aNbmUoQ

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFLzF67rQ50RL0aE5sjK24aRbT5070HOmycBTA0aNbmUoQ

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOvzF67rQ50RL0aE5sjK24aRbT5070HOmycBTA0aNbmUoQ

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnLzF67rQ50RL0aE5sjK24aRbT5070HOmycBTA0aNbmUoQ

Prace interwencyjne

 

Prace interwencyjne - to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej pomiędzy pracodawcą a powiatowym urzędem pracy  i ma na celu wsparcie bezrobotnych.

Prace interwencyjne można zorganizować na dowolnym stanowisku pracy. Pracodawca zawiera ze skierowaną osobą bezrobotną umowę o pracę. Pracodawca nie może zatrudnić osoby bezrobotnej przed zawarciem z urzędem umowy o organizację prac interwencyjnych. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę tylko w przypadku naruszenia przez tego pracownika obowiązków pracowniczych.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie może wyrazić zgodę na udzielenie refundacji podmiotowi:

 

a)    mającemu jednocześnie siedzibę i miejsce wykonywania pracy na terenie gminy bezpośrednio graniczącej z powiatem szczycieńskim;

 

b)    niemającemu siedziby na terenie powiatu szczycieńskiego lub sąsiadującego pod warunkiem utworzenia miejsca pracy na terenie powiatu szczycieńskiego.


Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie może wyrazić zgodę na przyznanie refundacji pracodawcy mającemu siedzibę poza wskazanym wyżej obszarem pod dodatkowymi warunkami, tj. wyłącznie w sytuacji, kiedy pod adresem gdzie ma być utworzone stanowisko pracy będzie znajdowała się dokumentacja kadrowa dotycząca utworzonego miejsca pracy oraz będzie wyznaczona osoba do kontaktów bieżących z Powiatowym Urzędem Pracy w Szczytnie, która będzie również odpowiedzialna za organizację pracy na utworzonym stanowisku pracy i nadzór nad prawidłową realizacją umowy w sprawie refundacji.

Tryb organizacji prac interwencyjnych

 1. Pracodawca zainteresowany zorganizowaniem prac interwencyjnych składa wniosek do wybranego urzędu pracy.
 2. Urząd w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku powiadamia wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku.
 3. W przypadku gdy złożony wniosek jest nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny, urząd wyznacza wnioskodawcy co najmniej 7-dniowy termin na jego uzupełnienie. Wniosek nieuzupełniony we wskazanym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku urząd zawiera z pracodawcą organizującym prace interwencyjne umowę określającą w szczególności:
  • liczbę bezrobotnych oraz okres, na jaki zostaną zatrudnieni,
  • rodzaj i miejsce wykonywania pracy oraz niezbędne lub pożądane kwalifikacje bezrobotnych,
  • terminy i wysokość refundowanych z Funduszu Pracy kosztów wynagrodzeń, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne,
  • obowiązek informowania powiatowego urzędu pracy o wcześniejszym rozwiązaniu umowy o pracę ze skierowanym bezrobotnym,
  • obowiązek utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres wymagany ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej "ustawą" (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 ze zm.)
  • obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy na warunkach określonych w ustawie, w przypadku nieutrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez wymagany okres.

Kto może zostać skierowany na prace interwencyjne?

W pierwszej kolejności na prace interwencyjne będą kierowane osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, o których mowa w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 ze zm.) do których zalicza się:

 • bezrobotnych do 30 roku życia,
 • bezrobotnych długotrwale ,
 • bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
 • bezrobotnych korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej,
 • bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
 • bezrobotnych niepełnosprawni.

Ponadto na prace interwencyjne może być skierowana osoba bezrobotna która:

 • nie była zatrudniona w ostatnich 6 miesiącach przez okres dłuższy niż 3 miesiące w ramach prac interwencyjnych, bonu zatrudnieniowego lub robót publicznych, a także w ramach doposażenia stanowiska pracy,
 • nie była zatrudniona ani nie wykonywała innej pracy zarobkowej w okresie ostatnich 2 lat u tego pracodawcy, który wnioskuje o zorganizowanie prac interwencyjnych,
 • nie jest małżonkiem oraz nie pozostaje w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia, a także nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z pracodawcą,
 • nie zamieszkuje pod wspólnym adresem z pracodawcą.

Rodzaje refundacji najczęściej udzielanych w ramach prac interwencyjnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie oraz wymagany okres zatrudniania bezrobotnego:

 • Refundacja udzielana w wysokości kwoty zasiłku oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia na okres do 6 miesięcy na zatrudnienie pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy (kwota refundacji jest wypłacana co miesiąc w wysokości około 1 017 zł). Pracodawca jest zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez łączny okres 9 miesięcy. 
 • Refundacja udzielana w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia na okres do 6 miesięcy na zatrudnienie pracownika w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy (kwota refundacji jest wypłacana co miesiąc w wysokości około 1 326,70 zł). Pracodawca jest zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez łączny okres 9 miesięcy. UWAGA! Ten rodzaj refundacji udzielany jest w szczególności w jednostkach sektora finansów publicznych.
 • Refundacja udzielana w wysokości kwoty zasiłku oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia na okres do 12 miesięcy na zatrudnienie pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy (kwota refundacji jest wypłacana co miesiąc w wysokości około 1 017zł). Pracodawca jest zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez łączny okres 18 miesięcy; UWAGA ! Ten rodzaj refundacji jest udzielany w szczególności w  przypadku zatrudnienia osoby bezrobotnej niepełnosprawnej lub powyżej 50 roku życia). 

Inne rodzaje refundacji udzielanych w ramach prac interwencyjnych oraz wymagany okres zatrudniania bezrobotnego:

 • Refundacja udzielana na okres do 12 miesięcy w wysokości nieprzekraczającej kwoty minimalnego wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia na zatrudnienie pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy (kwota refundacji jest wypłacana co drugi  miesiąc w wysokości około 2 653,43 zł). Pracodawca jest zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez łączny okres 15 miesięcy
 • Refundacja udzielana na okres do 18 miesięcy w wysokości nieprzekraczającej kwoty minimalnego wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia  na zatrudnienie pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy (kwota refundacji jest wypłacana co drugi miesiąc w wysokości około 2 653,43 zł). Pracodawca jest zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez łączny okres 24 miesięcy. 

Rodzaje refundacji udzielanych w ramach prac interwencyjnych oraz wymagany okres zatrudniania bezrobotnego powyżej 50. roku życia:

Refundacja udzielana na okres do 24 miesięcy na zatrudnienie pracownika  w pełnym wymiarze czasu pracy. Kwota refundacji jest wypłacana co miesiąc. Pracodawca jest zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez łączny okres 30 miesięcy.

 • w przypadku zatrudnienia osoby po 50. roku życia spełniającej warunki konieczne do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego - refundacja może być udzielona w wysokości do 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia (tj. około 2 122,74 zł);
 • w przypadku zatrudnienia osoby po 50. roku życia nie spełniającej warunków koniecznych do uzyskania świadczenia przedemerytalnego - refundacja może być udzielona w wysokości do 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia (tj. około 1 326,70 zł).
Refundacja udzielana na okres do 4 lat na zatrudnienie pracownika  w pełnym wymiarze czasu pracy. Kwota refundacji jest udzielana za co drugi miesiąc. Pracodawca jest zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez łączny okres 4 lat i 6. miesięcy

 • w przypadku zatrudnienia osoby po 50. roku życia spełniającej warunki konieczne do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego - refundacja może być udzielona w wysokości do 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia (tj. około 2 122,74 zł);
 • w przypadku zatrudnienia osoby po 50. roku życia nie spełniającej warunków koniecznych do uzyskania świadczenia przedemerytalnego - refundacja może być udzielona w wysokości do 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia (tj. około 1 326,70 zł).

Warunki zwrotu uzyskanej pomocy

Pracodawca zwraca uzyskaną pomoc w całości wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwaniado zwrotu gdy:

 • pracodawca złoży niezgodne z prawdą informacje, zaświadczenia lub oświadczenia w zakresie, o których mowa w art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 362 ze zm.);
 • w trakcie trwania okresu objętego refundacją (gdy okres refundacji trwa do 6 miesięcy) albo przed upływem okresu 3 miesięcy po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego lub pracodawca rozwiązał z nim umowę o pracę na podstawie art. 52 Kodeksu Pracy bądź nastąpiło jej wygaśnięcie, a pracodawca odstępuje od obowiązku zatrudnienia na zwolnione miejsce pracy kolejnej skierowanej przez urząd osoby bezrobotnej;
 • w trakcie trwania okresu objętego refundacją (gdy okres refundacji trwa powyżej 6 miesięcy) albo przed upływem okresu 6 miesięcy po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego lub pracodawca rozwiązał z nim umowę o pracę na podstawie art. 52 Kodeksu Pracy bądź nastąpiło jej wygaśnięcie, a pracodawca odstępuje od obowiązku zatrudnienia na zwolnione miejsce pracy kolejnej skierowanej przez urząd osoby bezrobotnej.

Informacje dotyczące pracodawców, do których mają zastosowanie przepisy udzielania pomocy de minimis

Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne, dokonywana w ramach prac interwencyjnych stanowi pomoc de minimis spełniającą warunki określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9) lub we właściwych przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Beneficjentem pomocy de minimis w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.  poz. 362 ze zm.) jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w tym podmiot prowadzący działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa, bez względu na form organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania.

 1. Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych.
 2. Całkowita wartość pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu prowadzącemu działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów nie może przekroczyć 100 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych.
 3. Całkowita wartość pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu prowadzącemu działalność zarobkową w zakresie podstawowej produkcji rolnej nie może przekroczyć 20 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych

„Jedno przedsiębiorstwo” obejmuje wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane co najmniej jednym z następujących stosunków:

a)    jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków;

b)    jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innej jednostki gospodarczej;

c)    jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący wpływ na inną jednostkę gospodarczą zgodnie z umową zawartą z tą jednostką lub postanowieniami w jej akcie założycielskim lub umowie spółki;

d)    jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej jednostce gospodarczej lub jej członkiem, samodzielnie kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tej jednostki, większość praw głosu akcjonariuszy,   wspólników lub członków tej jednostki.

UWAGA ! Jednostki gospodarcze pozostające w jakimkolwiek ze stosunków, o których mowa w lit. a)-d), za pośrednictwem jednej innej jednostki gospodarczej lub kilku innych jednostek gospodarczych również są uznawane za jedno przedsiębiorstwo.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz. U. z 2014 r.  poz. 864)
 3. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1)
 4. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9)
 5. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 362 ze zm.)

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
 Kamila Chamczyk  Pośrednik pracy

 89 624 32 87 wew. 54

89 621 77 54

 

Utworzono: 2012-08-02 10:04 | Redagował: Kamila Chamczyk 2019-09-30 14:30
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2836
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXusSknIPSXSWYRdCpteIqkeZt_zsUmrz-XVbPYzGXUjYnA

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RASknIPSXSWYRdCpteIqkeZt_zsUmrz-XVbPYzGXUjYnA

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_QSknIPSXSWYRdCpteIqkeZt_zsUmrz-XVbPYzGXUjYnA

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1kSknIPSXSWYRdCpteIqkeZt_zsUmrz-XVbPYzGXUjYnA

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSBycSknIPSXSWYRdCpteIqkeZt_zsUmrz-XVbPYzGXUjYnA

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsMSknIPSXSWYRdCpteIqkeZt_zsUmrz-XVbPYzGXUjYnA

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDMSknIPSXSWYRdCpteIqkeZt_zsUmrz-XVbPYzGXUjYnA

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDQSknIPSXSWYRdCpteIqkeZt_zsUmrz-XVbPYzGXUjYnA

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtMSknIPSXSWYRdCpteIqkeZt_zsUmrz-XVbPYzGXUjYnA

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzvzF67rQ50RL0aE5sjK24aRbT5070HOmycBTA0aNbmUoQ

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0DzF67rQ50RL0aE5sjK24aRbT5070HOmycBTA0aNbmUoQ

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZLzF67rQ50RL0aE5sjK24aRbT5070HOmycBTA0aNbmUoQ

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0CsajzF67rQ50RL0aE5sjK24aRbT5070HOmycBTA0aNbmUoQ

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgrzF67rQ50RL0aE5sjK24aRbT5070HOmycBTA0aNbmUoQ

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxHzF67rQ50RL0aE5sjK24aRbT5070HOmycBTA0aNbmUoQ

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMbzF67rQ50RL0aE5sjK24aRbT5070HOmycBTA0aNbmUoQ

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8AfzF67rQ50RL0aE5sjK24aRbT5070HOmycBTA0aNbmUoQ

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStfzF67rQ50RL0aE5sjK24aRbT5070HOmycBTA0aNbmUoQ

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gPzF67rQ50RL0aE5sjK24aRbT5070HOmycBTA0aNbmUoQ

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII3zF67rQ50RL0aE5sjK24aRbT5070HOmycBTA0aNbmUoQ

Projektowanie stron: IntraCOM.pl